• WYCENIAMY
  NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNE
 • WYCENIAMY
  LOKALE MIESZKALNE
 • WYCENIAMY
  DOMY MIESZKALNE, POSIADŁOŚCI
 • WYCENIAMY
  NIERUCHOMOŚCI ROLNE
 • WYCENIAMY
  NIERUCHOMOŚCI PRZEMYSŁOWE, MAGAZYNOWE, PRODUKCYJNE
 • WYCENIAMY
  NIERUCHOMOŚCI LEŚNE
 • WYCENIAMY
  MEGAUKŁADY PRZEMYSŁOWE
 • WYCENIAMY
  MASZYNY I URZĄDZENIA TRWALE ZWIĄZANE Z NIERUCHOMOŚCIĄ

Oferta:

 • sporządzanie operatów szacunkowych z czynności określenia wartości nieruchomości, a także maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością,
 • sporządzanie opracowań i ekspertyz, niestanowiących operatu szacunkowego, dotyczących:
 1. rynku nieruchomości oraz doradztwa w zakresie tego rynku;
 2. efektywności inwestowania w nieruchomości i ich rozwoju;
 3. skutków finansowych uchwalania lub zmiany planów miejscowych;
 4. oznaczania przedmiotu odrębnej własności lokali;
 5. bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości;
 6. określania wartości nieruchomości na potrzeby indywidualnego inwestora;
 7. wyceny nieruchomości zaliczanych do inwestycji w rozumieniu przepisów o rachunkowości;
 8. wyceny nieruchomości jako środków trwałych jednostek w rozumieniu ustawy o rachunkowości.

 

Poniżej przedstawiono ofertę na przykładowe nieruchomości z podziałem na rodzaje i cele, dla których możliwe jest sporządzenie wyceny.

Przykładowe rodzaje wycenianych nieruchomości:

 • nieruchomości gruntowe niezabudowane (działki budowlane, komercyjne, rolne i leśne),
 • nieruchomości, na których znajdują się uprawy kultur wieloletnich oraz stawy hodowlane,
 • nieruchomości gruntowe zabudowane budynkami mieszkalnymi jedno i wielorodzinnymi oraz w/w budynkami w trakcie budowy,
 • lokale mieszkalne,
 • ograniczone prawa rzeczowe (służebności gruntowe, służebności osobiste, służebności przesyłu, spółdzielcze własnościowe prawo do lokali mieszkalnych i użytkowych)
 • nieruchomości komercyjne (lokale usługowe, handlowe, biurowe, nieruchomości gruntowe zabudowane budynkami przemysłowymi, produkcyjnymi, usługowo - handlowymi,  magazynami, itp.),
 • nieruchomości zabudowane budowlami i urządzeniami (megaukłady przemysłowe),
 • zespoły parkowo-pałacowe, zabytki,
 • inne prawa związane z nieruchomościami.

 

Przykładowe cele wyceny:

 • podatkowe,
 • księgowe,
 • podział majątku,
 • określenie ceny kupna-sprzedaży,
 • zabezpieczenie wierzytelności kredytodawcy,
 • określenie wysokości opłaty za użytkowanie wieczyste,
 • określenie wysokości opłaty adiacenckiej i planistycznej,
 • szacowanie wartości nieruchomości położonych poza obecnymi granicami Polski – tzw. mienie zabużańskie,
 • określenie szkód majątkowych spowodowanych budową infrastruktury (np. budową drogi, budową linii wysokiego napięcia, itp.).