Podstawa prawna

Wycena nieruchomości regulowana jest w polskim prawie Ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, w myśl której przez pojęcie wyceny nieruchomości należy rozumieć postępowanie, w którym dokonuje się określenia wartości nieruchomości.

W wyniku wyceny nieruchomości określa się:

  • wartość rynkową;
  • wartość odtworzeniową;
  • inne rodzaje wartości przewidzianych w odrębnych przepisach 
  • ustala się również wartość katastralną; 

Określenia w/w wartości dokonują rzeczoznawcy majątkowi. Rzeczoznawcą majątkowym jest osobą fizyczną posiadającą uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości, nadane w trybie przepisów wyżej wymienionej ustawy. Tytuł zawodowy „rzeczoznawca majątkowy” jest znakiem zastrzeżonym i podlega ochronie prawnej. Z dniem wpisu do centralnego rejestru rzeczoznawców majątkowych osoba nabywa prawo wykonywania zawodu oraz używania tytułu zawodowego „rzeczoznawca majątkowy”.

Centralny rejestr rzeczoznawców dostępny jest tutaj.

Określenie wartości nieruchomości przez rzeczoznawcę następuje w formie pisemnej poprzez sporządzenie dokumentu noszącego nazwę ”operatu szacunkowego”, który jest autorską opinią rzeczoznawcy o wartości danej nieruchomości. Operat szacunkowy sporządzany jest zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz przepisami wykonawczymi, w tym w szczególności zgodnie z rozporządzeniem rady ministrów w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego. Rzeczoznawcę majątkowego przy sporządzaniu operatu szacunkowego obowiązują również zapisy powszechnych krajowych zasad wyceny (standardów zawodowych) oraz kodeks etyki zawodowej.

Przepisy regulujące działalność zawodową rzeczoznawców majątkowych:

  • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 1997 r. Nr 115, poz. 741 z późniejszymi zmianami)
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 207 poz. 2109 z późniejszymi zmianami)
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie czynności rzeczoznawstwa majątkowego  (Dz. U. z 2013 r., poz. 1620)
  • Powszechne Krajowe Zasady Wyceny
  • Kodeks etyki zawodowej

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

Ustawa o gospodarce nieruchomościami - stan na 14-10-2015.pdf Ustawa o gospodarce nieruchomościami - stan na 14-10-2015.pdf Pobierz: 799,94 kb

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego

zmiany z dnia 14 lipca 2011 r. do rozporządzenia w sprawie wyceny.....pdf zmiany z dnia 14 lipca 2011 r. do rozporządzenia w sprawie wyceny.....pdf Pobierz: 41,7 kb
Zmany z dnia 27 września 2005 r. do rozporządzenia w sprawie wyceny .....pdf Zmany z dnia 27 września 2005 r. do rozporządzenia w sprawie wyceny .....pdf Pobierz: 92,59 kb
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego.pdf Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego.pdf Pobierz: 1,03 MB

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie czynności rzeczoznawstwa majątkowego

w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy prowadzącego działalność.pdf w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy prowadzącego działalność.pdf Pobierz: 170,8 kb